ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału ZNP Gniezno

ZAPOMOGI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG – AKTUALNY OD 28 MARCA 2023r.

 1. Zapomogi przyznaje się członkom Związku, także dla najbliższego członka rodziny.
 2. Zapomoga przyznawana jest raz na dwa lata w miarę posiadanych środków. Wysokość zapomogi może być ustalona w wysokości od 300,00 zł. do 800,00 zł.
 3. O przyznaniu zapomogi decyduje Zarząd przez podjęcie uchwały, po rozpatrzeniu sytuacji ( życiowej, zdrowotnej, materialnej lub losowej). Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie podlega roszczeniom.
 4. W szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych, życiowych, materialnych lub losowych zapomogę można uzyskać przed upływem dwóch lat. O jej przyznaniu decyduje Zarząd po rozpatrzeniu sytuacji. W tych przypadkach prośba o zapomogę będzie rozpatrzona po odpowiednim udokumentowaniu.
 5. W przypadku przyznania zapomogi emerytowanym pracownikom oświaty – członkom Związku partycypuje także Sekcja Emerytów i Rencistów.
 6. Z wnioskiem o zapomogę może wystąpić członek z minimum rocznym stażem przynależności związkowej.
 7. O zapomogę może wnioskować także prezes ogniska oraz przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów.
 8. W szczególnie trudnej sytuacji Zarząd Oddziału ZNP może wystąpić o zapomogę do Zarządu Głównego ZNP.
 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 28.03.2023r.

——————————————————————————————

Od 1 stycznia 2020r. Zarząd ZNP ustalił nowe stawki zapomóg:

 1. Poszpitalna – 350,00 zł.
 2. Zwykła – 300,00 zł.

Zarząd ZNP Oddział Gniezno ustalił od 01.01.2012r następujące stawki zapomóg:

1. Poszpitalna  – 300,00 zł.
2. Zwykła         – 250,00 zł.

Aby otrzymać zapomogę należy napisać własny uzasadniony ( np. chorobą) wniosek. Załączyć np. kserokopię wypisu ze szpitala, fakturę za usługę medyczną, fakturę z apteki za zakupione leki lub inny dokument potwierdzający trudną sytuacje w jakiej znalazł się członek ZNP.

Z kompletem w/w dokumentów należy zgłosić się do biura ZNP.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG

 1. Zapomogi przyznawane są wyłącznie członkom Związku na potrzeby własne, w szczególności w trudnej i udokumentowanej sytuacji dopuszcza się możliwość przyznawania zapomogi dla najbliższego członka rodziny ( współmałżonek, dzieci ).
 2. O zapomogę może wystąpić osoba zainteresowana lub Zarząd macierzystego ogniska.
 3. Zapomoga przyznawana jest jeden raz w roku kalendarzowym.
 4. Zapomogi zdrowotne należą się w przypadku długotrwałej choroby i wymagają udokumentowania poprzez:

– zaświadczenie lekarskie,

– rachunki za leki,

– kserokopię wypisu ze szpitala.

 1. Zapomogi losowe należą się w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych ( udokumentowane ).
 2. W szczególnie trudnej sytuacji emerytowanym nauczycielom, pracownikom oświaty, członkom ZNP Zarząd Oddziału może przyznać zapomogę w przypadku przewlekłej choroby po leczeniu szpitalnym oraz w trudnej sytuacji losowej. Świadczenie takie jest finansowane po połowie przez Zarząd Oddziału i Sekcję emerytów i Rencistów.
 3. W szczególnie trudnej sytuacji Zarząd Oddziału może wystąpić do Zarządu Głównego ZNP o zapomogę.
 4. Wysokość zapomóg uchwałą Zarządu z dnia 30.01.2020r. wynosi:

– zdrowotna i losowa 300,00 zł.

– poszpitalna 350,00 zł.

– w ciężkich przypadkach do 500,00 zł.

 1. Do wniosku należy dołączyć opinię prezesa ogniska, w przypadku emerytów opinię przewodniczącej SE i R. Jeżeli o zapomogę występuje prezes ogniska wniosek opiniuje Prezes Oddziału.
 2. Z wnioskiem o zapomogę może wystąpić członek z minimum rocznym stażem związkowym.
 3. Regulamin wchodzi w Zycie z chwilą upublicznienia jego treści przez Zarząd Oddziału.
 4. Wszelkie zmiany wysokości zapomóg podejmowane są uchwałą Zarządu Oddziału.